میانگین قیمت اکانت کلش

clash_of_clans_by_airlombax-d73xjl3

قیمت تقریبی انواع اکانت های کلش اف کلنز برای فروش یا خرید که بر اساس لول و سطح امکانات بازی بررسی شده است و به شما کمک شایانی از برای خرید و فروش اکانت بازی میکند.اکانت کلش اف کلنز:دهکده ی شما می باشد که در قالب یک اکانت یا حساب کاربری هستش و برای برقراری با سرور اصلی بازی مورد نیاز است که با ارائه جیمیل خود و وصل کردن آن میتوانید اکانت را روی سرور با این جیمیل سوار کنید.

TH6

لول ۴۰ و تاون هال ۶ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۶

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)

قیمت میانگین:۴۰ تا ۶۰ هزار تومان

Town_Hall7

لول ۵۰ و تاون هال ۷ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۷

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)

قیمت میانگین:۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان

Town_Hall7

لول ۵۵ و تاون هال ۷ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۷

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)

قیمت میانگین:۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

Images-town-hall-level-8-clash-of-clans

لول ۶۵ و تاون هال ۸ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۸

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)

قیمت میانگین:۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان

Images-town-hall-level-8-clash-of-clans

لول ۷۰ و تاون هال ۸ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۸

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)

قیمت میانگین:۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

Images-town-hall-level-8-clash-of-clans

لول ۷۵ و تاون هال ۸ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۸

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)

قیمت میانگین:۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

stadhuis-clash-of-clans

لول ۸۰ و تاون هال ۹ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۹

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)

قیمت میانگین:۲۶۰ تا ۲۹۰ هزار تومان

stadhuis-clash-of-clans

لول ۸۵ و تاون هال ۹ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۹

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)

قیمت میانگین:۲۸۰ تا ۳۱۰ هزار تومان

stadhuis-clash-of-clans

لول ۹۰ و تاون هال ۹ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۹

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)

قیمت میانگین:۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار تومان

stadhuis-clash-of-clans

لول ۹۵ و تاون هال ۹ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۹

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:آهن(لول۹)

قیمت میانگین:۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

10 town-hall

لول ۱۰۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)

قیمت میانگین:۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

10 town-hall

لول ۱۱۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)

قیمت میانگین:۵۰۰ تا ۵۷۰ هزار تومان

10 town-hall

لول ۱۱۵ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:آهن(لول۹)

قیمت میانگین:۶۰۰تا ۶۵۰ هزار تومان

10 town-hall

لول ۱۲۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۰)

قیمت میانگین:۷۰۰تا ۸۰۰ هزار تومان

10 town-hall

لول ۱۳۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۱)

قیمت میانگین:۹۰۰ هزار تومانتا ۱ میلیون

10 town-hall

لول ۱۳۰ به بالا و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:

سطح تاون هال:۱۰

سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال

سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال

سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو

سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم

سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۱)

قیمت میانگین:۱ میلیون تا ۲ میلیون

دوستان عزیز این قیمت های درج شده تقریبی بوده و دقیق نیست شاید یکم بالا یا پایین باشد و همچنین در صورت فروش اکانت می توانید به بخش اشتراک محصول رفته و اطلاعات اکانت خود را برای فروش ارسال کنید.

دیدگاه های شما باعث دلگرمی ما می شود.

شما میتوانید برای پیشرفت سریع در بازی خود از جم استفاده کنید و همچنین برای حمایت مالی سایت ایران جی جی برای بهتر شدن از ما جم خریداری کنید.

buy-gem

surce ایران جی جی دات آی آر

امیدوارم مطالب بالا برای شما مفید واقع شده باشد و شما میتوانید برای مطالعه آموزش های دیگر سایت بقیه ی مطالب را نیز دنبال کنید.

 

 

 
FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.